THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG (KÝ HIỆU HP 1.0) KỲ THÁNG 04/2020

174 Lượt xem

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP nhân lực quốc tế Vmat trong thời gian tới, Phòng Phát triển nhân lực thông báo tuyển dụng lao động tới toàn thể các ứng viên, mời các ứng viên quan tâm tham gia ứng tuyển với các vị sau: Thông báo tuyển – HB HP1.0