VMAT Crestone Limewash

Giá: Liên hệ 0948 03 8896 - 0243 563 9827

Sản xuất: VMAT

Mã sản phẩm: VMAT Crestone Limewash

Đóng gói: Bao bì nhựa, Thùng, Hộp, Túi zip

Mô tả:

-Sơn sinh thái cerstone có nguyên liệu chính là vật liệu tự nhiên ,không có hoá chất nguy hiểm ,

không tạo khí có mùi từ phế thải .

-Crestone limewash : sơn sinh thái gốc vôi 2 thành phần , sử dụng vôi làm chất tạo màng dính.

Số lượng:
Liên hệ mua

MÔ TẢ

 

Descriptions

-Sơn sinh thái crestone có nguyên liệu chính là vật liệu tự nhiên ,không có hoá chất nguy hiểm ,

không tạo khí có mùi từ phế thải .

-Crestone limewash : sơn sinh thái gốc vôi 2 thành phần , sử dụng vôi làm chất tạo màng dính.

 

 

-Crestone eco-paint has the main raw materials are natural materials, no dangerous chemicals, does not produce odorous gas from waste.

-Crestone limewash: 2-component lime-based eco-paint, using lime as a binder.

ỨNG DỤNG

 

Applications

Là sản phẩm hoàn hảo , trùng tu các công trình lịch sử , phục chế các công trình cổ hoặc các công trình thương mại , đặc biệt thích hợp cho các công trình xây dựng nhưng yêu cầu phải tái tạo được nét cổ xưa truyền thống di sản .

 

 

The perfect product for restoring historical buildings, restoring ancient buildings or commercial buildings, especially suitable for construction works that require the reproduction of ancient traditions.

ƯU ĐIỂM

 

Advantages

-Có thể sơn được trên hầu hết mọi bề mặt sơn hiện đại có thể sơn được như : tường, trần nhà, đồ gỗ gạch viên và gạch đúc sẵn …

-Cho màng sơn hoàn thiện thông thoát hơi ẩm , màng sơn thẩm sâu hơn vào trong tường tạo lớp phủ bền đẹp , chắc chắn .

 

 

-Can be painted on almost any modern paintable surface such as: walls, ceilings, brickwork and prefabricated bricks...

-For the finished paint film to vent moisture, the paint film penetrates deeper into the wall to create a durable, sturdy coating.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

 

Product features

Trạng thái : Lỏng

Độ phủ : 65-70 g/m2

5-10 m2/kg

 

Tỷ Trọng : Sơn Crestone : 1,15 - 1,25 g/ml

Crestone Fivative : 1,0 - 1,1g/ml

 

Thời gian khô : Sơn lớp tiếp theo sau : 4-6 giờ

Khô hoàn toàn sau : 1-3 ngày

Chịu nước sau : 3-7 ngày

 

Màu sắc : đa dạng , bề mặt mờ quý phái

Đóng hộp :1,1; 2,2;5,5;6,6;11;17,6;22 kg

 

 

State : Liquid

 

Coverage : 65-70g/m2

5-10 m2/kg

Density : Crestone Paint : 1.15 - 1.25 g/ml

Crestone Fivative : 1.0 - 1.1g/ml

Drying time: Apply the next coat after: 4-6 hours

Completely dry after : 1-3 days

Water resistant after: 3-7 days

Color: variety, noble matte surface

Canned :1.1; 2,2;5,5;6,6;11;17.6;22 kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Installation

 

 

 

1.Chuẩn bị bề mặt

 

1.SURFACE PREPARATION

-Bề mặt bê tông , tường vữa trát đã làm phẳng , sạch bụi và không có lớp sơn cũ , sạch dầu mỡ và các tạp chất khác có thể làm sơn không bám dính .

-Sơn crestone L-113, silimax 5056 có thể thi công sơn trực tiếp trên bề mặt tường bị ẩm hoặc lớp vữa mới trát 1 ngày tuổi ( vì sơn có độ thông thoát hơi ẩm cao ).

-Silimax 6066 yêu cầu bề mặt tường khô hoàn toàn ( sau hoàn thiện khoảng 2 tuần ) mới được thi công sơn ( vì sơn có độ thoang thoát hơi ẩm rất thấp và độ chống thấm cao ).

-Sơn sinh thái Crestone là hệ sơn có tính kiềm cao nên nó không yêu cầu phải phải có lớp sơn lót chống kiềm như các loại sơn khác , chỉ cần sơn 1 2 lớp sơn phủ bề mặt là sẽ được phủ hoàn toàn .

-Khi bả vá tường sơn cần sơn 1 lớp lót trước khi bả vá nhằm đảm bảo độ bám dính , độ ổn định và độ thấm hút đều của lớp matit tường.

-Với từng hệ sơn cần dùng đúng chủng loại matit đảm bảo độ bền và độ tương hợp của chúng với nhau .Xem thêm ở phần hệ thống áp dụng .

-Trường hợp cần tăng độ phủ , giảm giá thành , người ta cũng có thể thay thế 1 lớp sơn phủ bằng 1 lớp sơn lót

 

-Concrete surface, plastered walls have been smooth, clean of dust and free of old paint, grease and other impurities that can cause paint to not stick.

- Paint crestone L-113, silimax 5056 can be applied directly on damp wall surfaces or a 1-day old plaster layer (because the paint has high moisture permeability).

-Silimax 6066 requires the wall surface to be completely dry (after finishing about 2 weeks) before painting (because the paint has very low moisture permeability and high waterproofing).

- Crestone eco paint is a highly alkaline paint system, so it does not require an anti-alkali primer like other paints, just need to apply 1 2 coats of surface coating to be completely covered.

-When patching painted walls, it is necessary to paint a primer before patching to ensure adhesion, stability and uniform absorption of the wall matt layer.

-For each paint system, it is necessary to use the right type of matt to ensure their durability and compatibility with each other. See more in the application system section.

-In case it is necessary to increase the coverage, reduce the cost, one can also replace 1 coat of paint with 1 layer of primer.

2.Pha chế sơn

 

2. MIXING PROCESS

  • Đổ thành phần A, ( gồm sơn sinh thái Crestone – 1131, Silimax 5056, Silimax 6066) ra thùng sơn A.

  • Khuấy đều thành phần A cho tan .

  • Sau khi khuấy đều sơn , đổ từ từ phụ gia crestone Fixative hoặc phụ gia Fixative vào thùng A này để khuấy đều .

  • Sau khi pha 2 thành phần với nhau , nếu thấy cần pha cho sơn loãng ra thì có thể dùng thêm 5-20% nước sạch pha thêm vào trong sơn.

 

Pour component A, (including Crestone - 1131 ecological paint, Silimax 5056, Silimax 6066) into paint bucket A.

Stir component A until dissolved.

After mixing the paint evenly , slowly pour the Crestone Fixative additive or Fixative additive into this tank A to stir well .

After mixing the 2 components together, if you find it necessary to dilute the paint, you can use 5-20% more clean water mixed in the paint.

3.Thi công

 

3.CONSTRUCTION

Thi công 1 trong 3 phương pháp là lăn khô , quét hoặc phun .

-Lớp 1- Sơn lót :Sử dụng 1 lớp sơn lót bằng sơn sinh thái Crestone – 1131, Silimax 5056, Silimax 6066; định mức 0,1 – 0,3 kg/m2/lớp tuỳ theo chất lượng tường , diện tích và phương pháp thi công .

-Lớp 2-Bả Vá nếu cần bả vá để tạo phẳng , có thể bả vá 1 đến 2 lớp matit trộn sẵn crestone matit ( với hệ sinh thái Crestone L-1131) hoặc silimax matit ( Với hệ sơn silicat silimax 5056/6066) ; định mức 0,1 – 0,3 kg/m2/lớp tuỳ theo chất lượng tường , diện tích và phương pháp thi công .

-Lớp 3 - Sơn phủ : sơn phủ bằng 2 lớp sơn sinh thái Crestone L-1131, Sillimax 5056 và Silimax 6066,định mức 0,1 – 0,3 kg/m2/lớp tuỳ theo chất lượng tường , diện tích và phương pháp thi công .

-Lưu ý :

Trong trường hợp tường mới hoặc chưa được sơn lần nào hoặc khi không muốn bả phẳng/mịn , có thể dùng trực tiếp 2 lớp Crestone L-1131, Sillimax 5056 và Silimax 6066,định mức 0,1 – 0,3 kg/m2/lớp tuỳ theo chất lượng tường , diện tích và phương pháp thi công .

 

 

 

 

Apply 1 of 3 methods: dry rolling, sweeping or spraying.

-Grade 1- Primer: Use 1 layer of primer with eco-friendly paint Crestone – 1131, Silimax 5056, Silimax 6066; norm of 0.1 - 0.3 kg/m2/layer depending on wall quality, area and construction method.

-Grade 2-Band if patching is needed to create a flat surface, you can patch 1 to 2 layers of pre-mixed crestone matite (with Crestone L-1131 ecosystem) or silimax matite (With silimax silicate coating system 5056/6066) ; norm of 0.1 - 0.3 kg/m2/layer depending on wall quality, area and construction method.

-Grade 3 - Coating: paint with 2 layers of eco-friendly paint Crestone L-1131, Sillimax 5056 and Silimax 6066, norm 0.1 - 0.3 kg/m2/layer depending on wall quality, area and method construction method.

-Note :

In case the wall is new or has never been painted or when you don't want to put it flat/smooth, you can directly use 2 coats of Crestone L-1131, Sillimax 5056 and Silimax 6066, rated 0.1 - 0.3 kg/m2. /layer depending on the quality of the wall , area and construction method .

4. Đóng gói

 

4. PACKAGING

-Crestone L-1131, Sillimax 5056 và Silimax 6066 là hệ sản phẩm sơn thành 2 thành phần A và B là các mẫu và thành phần B là phụ gia Fixative theo tỷ lệ thành phần A/B =10/1.

- Crestone L-1131, có 3 loại đóng gói chính là 5kg/10kg/20kg trong bao bì nhựa , nhựa tiêu chuẩn ( thùng hoặc hộp hoặc túi zip )

- Sillimax 5056 và Silimax 6066 : có 3 loại đóng gói chính là 5kg/10kg/20kg trong bao bì nhựa , nhựa tiêu chuẩn ( thùng hoặc hộp hoặc túi zip ).

 

 

-Crestone L-1131, Sillimax 5056 and Silimax 6066 are paint products system into 2 components A and B are samples and component B is a Fixative additive in the ratio of components A/B = 10/1.

- Crestone L-1131, there are 3 main packing types is 5kg/10kg/20kg in plastic packaging, standard plastic (carton or box or zip bag)

- Sillimax 5056 and Silimax 6066: there are 3 main types of packing: 5kg / 10kg / 20kg in plastic packaging, standard plastic (cartons or boxes or zip bags).

HỆ THỐNG ÁP DỤNG

 

Application systems

 

Loại

Hệ thống

Sơn lót

Matit

Sơn Phủ

1

Crestone L-1131

 

Crestone L-1131

 

Crestone -Mastic

 

Crestone L-1131

2

Silimax 5056

 

Silimax 5050

 

Silimax Mastic

 

Silimax 5056

3

Silimax 6066

 

Silimax 6060

 

Silimax Mastic

 

Silimax 6606

 

 

 

System type

Primer paint

Mati

Coating paint

1Crestone L-1131

 

Crestone L-1131

 

Crestone -Mastic

 

Crestone L-1131

2

Silimax 5056

 

Silimax 5050

 

Silimax Mastic

 

Silimax 5056

3

Silimax 6066

 

Silimax 6060

 

Silimax Mastic

 

Silimax 6606

 

ĐỊNH MỨC THI CÔNG

 

Construction norms

Sơn lót : 0,15 - 0,20 Kg/m2

Vữa bả : 0,30 - 0,50 Kg/m2

Sơn phủ : 0,15 - 0,20 Kg/m2

 

 

 

Primer paint: 0,15 - 0,20 Kg/m2

Mortar: 0,30 - 0,50 Kg/m2

Coating paint: 0,15 - 0,20 Kg/m2