THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2022 3108/2022
Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần VMAT trong thời gian tới, Phòng Phát triển Nhân lực thông báo tuyển dụng lao động tới toàn thể các ứng viên, mời...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2806/2022
Căn cứ vào nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần VMAT trong thời gian tới, Phòng Phát triển Nhân lực thông báo tuyển dụng lao động tới toàn thể các ứng viên, mời...