VMAT Silimax 5056

Giá: Liên hệ 0948 03 8896 - 0243 563 9827

Sản xuất: VMAT

Mã sản phẩm: VMAT Silimax 5056

Đóng gói: Bao bì nhựa, Thùng, Hộp, Túi zip

Mô tả:

-Sơn sinh thái cerstone có nguyên liệu chính là vật liệu tự nhiên ,không có hoá chất nguy hiểm, không tạo khí có mùi từ phế thải.

-Sơn silimax 5056: sơn silicat thế hệ thứ III, hệ sơn 2 thành phần, sử dụng nước thuỷ tinh lỏng làm chất màng tạo chính .

Số lượng:
Liên hệ mua

MÔ TẢ

 

Descriptions

-Sơn sinh thái cerstone có nguyên liệu chính là vật liệu tự nhiên ,không có hoá chất nguy hiểm, không tạo khí có mùi từ phế thải.

-Sơn silimax 5056: sơn silicat thế hệ thứ III, hệ sơn 2 thành phần, sử dụng nước thuỷ tinh lỏng làm chất màng tạo chính .

 

 

-The main raw materials of Cerstone Eco-Paint are natural materials, do not include dangerous chemicals, do not create odorous gases from waste.

-Silimax 5056 paint is a third generation silicate paint, a 2-component paint system, using liquid glass water as the main forming film.

ỨNG DỤNG

 

Applications

-Có thể sơn phủ trên các loại bề mặt dạng khoáng hoá vô cơ , Do đặc tính riêng của sản phẩm , nó đặc biệt phù hợp với cả với việc cải tạo công trình cũ ,và bề mặt xây dựng mới .

 

-Can be painted over all kinds of mineralized inorganic surface. Due to the unique characteristics of the product, it is especially suitable for both renovation of old buildings and new construction surfaces.

ƯU ĐIỂM

 

Advantages

-Hệ sản phẩm vô cơ ,2 thành phần chất lượng cao

-Đa dụng dùng cho cả tường và nội thất , sản phẩm thế hệ mới , sử dụng chất tạo màng silicat

gốc nước thông thoát hơi ẩm , chịu tia UV, chịu hơi muối biển , chống bong rộp thân thiện với môi trường .

 

 

-Inorganic product, 2 high quality ingredients

-Multi-use for both walls and interior, new generation product, using silicate film forming agent

-Water-based, moisture-wicking, UV-resistant, sea-salt-resistant, eco-friendly blistering resistant.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

 

Product features

-Trạng thái : Lỏng

-Độ phủ : 65-70 g/m2

5-10 m2/kg

 

-Tỷ Trọng : Silimax 5056: 1,4 - 1,5 g/ml

Silimax Fivative : 1,1 - 1,3g/ml

 

-Thời gian khô : Sơn lớp tiếp theo sau : 4-6 giờ

Khô hoàn toàn sau : 1-3 ngày

Chịu nước sau : 3-7 ngày

 

-Màu sắc : đa dạng , bề mặt mờ quý phái

-Đóng hộp :1,1; 2,2;3,3;5;6;10;20;22 kg

 

 

-State: Liquid

- Coverage: 65-70 g/m2 5-10 m2/kg

- Density: Silimax 5056: 1.4 - 1.5 g/ml

Silimax Fivative : 1.1 - 1.3g/ml

-Drying time: Apply the next layer after: 4-6 hours

Completely dry after: 1-3 days

Water resistant after: 3-7 days

-Color: variety, noble matte surface

-Canning :1.1; 2,2;3,3;5;6;10;20;22 kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Installation

 

 

 

 

1.CHUẨN BỊ BỀ MẶT

 

1.SURFACE PREPARATION

-Bề mặt bê tông , tường vữa trát đã làm phẳng , sạch bụi và không có lớp sơn cũ , sạch dầu mỡ và các tạp chất khác có thể làm sơn không bám dính .

-Sơn crestone L-113, silimax 5056 có thể thi công sơn trực tiếp trên bề mặt tường bị ẩm hoặc lớp vữa mới trát 1 ngày tuổi ( vì sơn có độ thông thoát hơi ẩm cao ).

-Silimax 6066 yêu cầu bề mặt tường khô hoàn toàn ( sau hoàn thiện khoảng 2 tuần ) mới được thi công sơn ( vì sơn có độ thoang thoát hơi ẩm rất thấp và độ chống thấm cao ).

-Sơn sinh thái Crestone là hệ sơn có tính kiềm cao nên nó không yêu cầu phải phải có lớp sơn lót chống kiềm như các loại sơn khác , chỉ cần sơn 1 2 lớp sơn phủ bề mặt là sẽ được phủ hoàn toàn .

-Khi bả vá tường sơn cần sơn 1 lớp lót trước khi bả vá nhằm đảm bảo độ bám dính , độ ổn định và độ thấm hút đều của lớp matit tường.

-Với từng hệ sơn cần dùng đúng chủng loại matit đảm bảo độ bền và độ tương hợp của chúng với nhau .Xem thêm ở phần hệ thống áp dụng .

-Trường hợp cần tăng độ phủ , giảm giá thành , người ta cũng có thể thay thế 1 lớp sơn phủ bằng 1 lớp sơn lót

 

-Concrete surface, plastered walls have been smooth, clean of dust and free of old paint, grease and other impurities that can cause paint to not stick.

- Paint crestone L-113, silimax 5056 can be applied directly on damp wall surfaces or a 1-day old plaster layer (because the paint has high moisture permeability).

-Silimax 6066 requires the wall surface to be completely dry (after finishing about 2 weeks) before painting (because the paint has very low moisture permeability and high waterproofing).

- Crestone eco paint is a highly alkaline paint system, so it does not require an anti-alkali primer like other paints, just need to apply 1 2 coats of surface coating to be completely covered.

-When patching painted walls, it is necessary to paint a primer before patching to ensure adhesion, stability and uniform absorption of the wall matt layer.

-For each paint system, it is necessary to use the right type of matt to ensure their durability and compatibility with each other. See more in the application system section.

-In case it is necessary to increase the coverage, reduce the cost, one can also replace 1 coat of paint with 1 layer of primer.

2. PHA CHẾ

 

2. MIXING PROCESS

  • Đổ thành phần A, ( gồm sơn sinh thái Crestone – 1131, Silimax 5056, Silimax 6066) ra thùng sơn A.

  • Khuấy đều thành phần A cho tan.

  • Sau khi khuấy đều sơn , đổ từ từ phụ gia crestone Fixative hoặc phụ gia Fixative vào thùng A này để khuấy đều .

Sau khi pha 2 thành phần với nhau , nếu thấy cần pha cho sơn loãng ra thì có thể dùng thêm 5-20% nước sạch pha thêm vào trong sơn.

 

-Pour component A, (including Crestone - 1131 ecological paint, Silimax 5056, Silimax 6066) into paint bucket A.

-Stir component A until dissolved.

-After mixing the paint evenly, slowly pour the Crestone Fixative additive or Fixative additive into this tank A to stir well.

-After mixing the 2 components together, if you find it necessary to dilute the paint, you can use 5-20% more clean water mixed in the paint.

3.THI CÔNG

 

3.CONSTRUCTION

Thi công 1 trong 3 phương pháp là lăn khô , quét hoặc phun .

-Lớp 1- Sơn lót :Sử dụng 1 lớp sơn lót bằng sơn sinh thái Crestone – 1131, Silimax 5056, Silimax 6066; định mức 0,1 – 0,3 kg/m2/lớp tuỳ theo chất lượng tường , diện tích và phương pháp thi công .

-Lớp 2-Bả Vá nếu cần bả vá để tạo phẳng , có thể bả vá 1 đến 2 lớp matit trộn sẵn crestone matit ( với hệ sinh thái Crestone L-1131) hoặc silimax matit ( Với hệ sơn silicat silimax 5056/6066); định mức 0,1 – 0,3 kg/m2/lớp tuỳ theo chất lượng tường , diện tích và phương pháp thi công .

-Lớp 3 - Sơn phủ : sơn phủ bằng 2 lớp sơn sinh thái Crestone L-1131, Sillimax 5056 và Silimax 6066, định mức 0,1 – 0,3 kg/m2/lớp tuỳ theo chất lượng tường , diện tích và phương pháp thi công .

-Lưu ý:

Trong trường hợp tường mới hoặc chưa được sơn lần nào hoặc khi không muốn bả phẳng/mịn , có thể dùng trực tiếp 2 lớp Crestone L-1131, Sillimax 5056 và Silimax 6066, định mức 0,1 – 0,3 kg/m2/lớp tuỳ theo chất lượng tường , diện tích và phương pháp thi công .

 

 

Apply 1 of 3 methods: dry rolling, sweeping or spraying.

-Grade 1- Primer: Use 1 layer of primer with eco-friendly paint Crestone – 1131, Silimax 5056, Silimax 6066; norm of 0.1 - 0.3 kg/m2/layer depending on wall quality, area and construction method.

-Grade 2-Band if patching is needed to create a flat surface, you can patch 1 to 2 layers of pre-mixed crestone matite (with Crestone L-1131 ecosystem) or silimax matite (With silimax silicate coating system 5056/6066); norm of 0.1 - 0.3 kg/m2/layer depending on wall quality, area and construction method.

-Grade 3 - Coating: paint with 2 layers of eco-friendly paint Crestone L-1131, Sillimax 5056 and Silimax 6066, norm 0.1 - 0.3 kg/m2/layer depending on wall quality, area and method construction method.

-Note:

In case the wall is new or has never been painted or when you don't want to put it flat/smooth, you can directly use 2 coats of Crestone L-1131, Sillimax 5056 and Silimax 6066, rated 0.1 - 0.3 kg/m2. Layer depending on the quality of the wall, area and construction method.

4. ĐÓNG GÓI

 

4. PACKAGING

-Crestone L-1131, Sillimax 5056 và Silimax 6066 là hệ sản phẩm sơn thành 2 thành phần A và B là các mẫu và thành phần B là phụ gia Fixative theo tỷ lệ thành phần A/B =10/1.

- Crestone L-1131, có 3 loại đóng gói chính là 5kg/10kg/20kg trong bao bì nhựa , nhựa tiêu chuẩn ( thùng hoặc hộp hoặc túi zip)

- Sillimax 5056 và Silimax 6066: có 3 loại đóng gói chính là 5kg/10kg/20kg trong bao bì nhựa , nhựa tiêu chuẩn ( thùng hoặc hộp hoặc túi zip).

 

 

-Crestone L-1131, Sillimax 5056 and Silimax 6066 are paint products system into 2 components A and B are samples and component B is a Fixative additive in the ratio of components A/B = 10/1.

- Crestone L-1131, there are 3 main packing types is 5kg/10kg/20kg in plastic packaging, standard plastic (carton or box or zip bag)

- Sillimax 5056 and Silimax 6066: there are 3 main types of packing: 5kg / 10kg / 20kg in plastic packaging, standard plastic (cartons or boxes or zip bags).

HỆ THỐNG ÁP DỤNG

 

Application systems

Loại

Hệ thống

Sơn lót

Matit

Sơn Phủ

1

Crestone L-1131

 

Crestone L-1131

 

Crestone -Mastic

 

Crestone L-1131

2

Silimax 5056

 

Silimax 5050

 

Silimax Mastic

 

Silimax 5056

3

Silimax 6066

 

Silimax 6060

 

Silimax Mastic

 

Silimax 6606

 

 

System type

Primer paint

Mati

Coating paint

1 Crestone L-1131

 

Crestone L-1131

 

Crestone -Mastic

 

Crestone L-1131

2

Silimax 5056

 

Silimax 5050

 

Silimax Mastic

 

Silimax 5056

3

Silimax 6066

 

Silimax 6060

 

Silimax Mastic

 

Silimax 6606

 

ĐỊNH MỨC THI CÔNG

 

Construction norms

Sơn lót : 0,15 - 0,20 Kg/m2

Vữa bả : 0,30 - 0,50 Kg/m2

Sơn phủ : 0,15 - 0,20 Kg/m2

 

 

Primer paint: 0,15 - 0,20 Kg/m2

Mortar: 0,30 - 0,50 Kg/m2

Coating paint: 0,15 - 0,20 Kg/m2